Нови конкурси към Фонд „Научни изследвания“, за „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Уважаеми представители на Академичния състав,

I. Информираме Ви за предстоящи нови проектни конкурси към Фонд „Научни изследвания“, насочени към „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.”

Продължителността на проектите се планира да бъде до 24 месеца като в работните документи са предвидени следните тематични направления:

Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми

Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв. за участие на колектив от една научна организация (с участие на не по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор). Максималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв. за участие на колектив от две научни организации (с участие на не по-малко от 10 учени с образователната и научна степен Доктор). Максималната сума за всеки отделен проект е 300 000 лв. за участие на колектив от три или повече научни организации (с участие на не по-малко от 15 учени с образователната и научна степен Доктор). Проектни предложения с участие на по-малко от 5 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19

Минималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. (с участие на не по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор), Проектни предложения с участие на по-малко от 3 учени с образователната и научна степен Доктор не са допустими.

Допълнително е одобрен бюджет от 600 000 лв. за финансиране на проекти на български учени и колективи по конкурси за двустранно или международно сътрудничество, свързани с пандемията от коронавирус.

Окончателните документи ще се публикуват на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:  https://www.fni.bg/

II. Изпълнителният съвет на ФНИ отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии, по следните конкурси, които се предвижда да бъдат обявени:

II.1. Конкурс „Финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“;

II.2. Конкурс „Българска научна периодика“.

Срокът за изпращане на заявления е 1 юни 2020 г.  Изискванията към кандидатите и образци на заявленията са налични на официалния сайта на ФНИ.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД