Нови конкурси по международни и национални научни програми на Фонд „Научни изследвания“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за два нови конкурса по международните научни програми CONCERT-JAPAN и Съвместна програмна инициатива – Културно наследств (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage), както и за предстоящо обявяване на покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

I. Предстоящо обявяване на покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Български учени, които желаят да привлекат перспективни учени от чужбина в своите научни групи с финансиране по програмата, могат да поканят потенциални кандидати за участие в конкурса.

Конкурсът се планира да бъде обявен до началото на юли с краен срок за подаване на проектните предложения през септември 2020 г.
Условията на конкурса се очаква да бъдат подобни на миналогодишните. Информация за програмата, насоките и документите за кандидатстване от миналогодишната сесия ще намерите на уебсайта на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/955
Информацията е достъпна на английски език тук: https://www.fni.bg/?q=node/956
–––––––
II. Покана за участие в конкурс по програма CONCERT-Japan през 2020 год. на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в седмия международен конкурс по програма CONCERT-Japan. CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.
Тема на конкурса: „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“  (“ICT for Resilient, Safe and Secure Society”)Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 юли 2020 г.Повече информация ще откриете на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1121
–––––––
III. Покана за участие с проектни предложения в Съвместна програмна инициатива – Културно наследство (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage)
Обявеният конкурс предоставя възможност за представяне на изследователски проекти свързани с ролята на културното наследството в обществото. Това включва въпроси като роля на културното наследство за формирането на идентичности, институционално управление на културното наследство, дигитализацията като средство за достъп до културното наследство. Конкурсът има за цел да подкрепи проекти, които предоставят възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи от Европейската общност.Страните, участващи в настоящия конкурс чрез националните си финансиращи организации са: България, Кипър, Чехия, Естония, Франция, Гърция, Кралство Нидерландия, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Португалия, Швеция и Великобритания.В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:
-Преосмисляне на имплицитната роля на културното наследство в обществото (Rethinking the implicit role of cultural heritage in society);
– Перспективи и изграждане на културно наследство (Perspectives on and constructions of cultural heritage);
– Подходи за управление на културното наследство: съвместно създаване, свързване на общности и цели за устойчиво развитие (Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;);
– Иновативен и приобщаващ (дигитален) достъп до културно наследство (Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage);
– Въздействия на културното наследство: културни, икономически, потребителски, обществени и социални ценности (Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values).Крайният срок за подаване на проектни предложения е 22 септември 2020 г.Повече информация ще откриете на официалния сайт на  Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1123

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД