Доц. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм

Доц. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дм

Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Специалност: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Неврология
Тема на дисертационния труд: Множествена склероза-генетични, имунологични и клинико-невропсихологични корелации
Заповед на Ректора Р 2535/29.11.2017 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Захари Захариев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. чл. кор.проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Красимир Генов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Марин Даскалов, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Иван Петров, мдн МУ-Пловдив Член Становище
6. Проф. д-р Димитър Масларов, дмн МУ-Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Тонка Стоева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

15.01.2018 г., 14,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив