Обръщение на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев към студентите на МУ – Пловдив