Обща хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 28.06.2024 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ,
брой/дата :
ДВ, бр. 16 от 23.02.2024 г
Кандидати : 1. гл. ас. д-р Атанас Баташки, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1346/29.04.2024 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Елеан Иванов Зънзов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
4. Проф. д-р Николай Дамянов Дамянов, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм Външен Член Становище
БГ/EN
6. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
7. Доц. д-р Бойко Чавдаров Атанасов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Резюмета на представените публикации гл. ас. д-р Атанас Баташки, дм
Заключителното заседание на журито :