Обща хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 26.10.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Пропедевтика на хирургическите болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 49 от 20.06.2017г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2115/19.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ Пловдив Член Становище
4. Доц. д-р Александър Стоянов Йонков, дм МУ Пловдив Член Становище
5. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Външен Член Рецензия
6. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
7. Проф. д-р Александър Емилов Юлиянов, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 24.11.2017 г. от 11 часа в Заседателна зала на Ректорат.