Обща и клинична патология

Дата на публикуване в Интернет : 24.11.2021 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща и клинична патология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Обща и клинична патология
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г
Кандидати : 1. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм

Заповед на ректора №: Р – 1848/15.10.2021 г.
Научно жури: Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Савелина Любенова Поповска, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Петър Иванов Генев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Доц. д-р Маргарита Ангелова Каменова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации:

1. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм – реферирани списания
2. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм – нереферирани списания

Заключителното заседание на журито:04.01.2022 г. от 14 часа в електронната платформа ZOOM