Обща и клинична патология

Дата на публикуване в Интернет : 04.12.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща и клинична патология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : кат. „Обща и клинична патология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 41 от 23.05.2017 г
Кандидати : 1. д-р Силвия Николаева Генова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2099/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Живко Владимиров Пешев, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. д-р Ивета Антонова Коева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
5. Проф. д-р Янина Георгиева Славова-Маринова, дм Външен Член Рецензия
6. Доц. д-р Петър Иванов Генев, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 05.01.2018 г. от 16.00 ч. в  Заседателна зала на Научен отдел, Ректорат на МУ-Пловдив