Обща и клинична патология

Дата на публикуване в Интернет : 22.11.2017.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща и клинична патология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Катедра „Обща и клинична патология“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.41 от 23.05.2017 г
Кандидати : 1. Д-р Дориян Иванчев Диков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2094/18.10.2017 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселин Беловеждов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Хаджиолов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Севдалин Начев, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Савелина Поповска, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Антонина Гегова, дм Външен Член Становище
6. Проф. д-р Стефан Сивков, дм МУ Пловдив Член Становище
7. Доц. д-р Елена Порязова, дм МУ Пловдив Член Становище
Заключителното заседание на журито :
11.01.2018 г., 12.00 ч., заседателна зала на Научен отдел, МУ-Пловдив.