Обща и оперативна хирургия

Дата на публикуване в Интернет : 03.08.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща и оперативна хирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 20/11.03.2022 г.
Кандидати : 1. Гл. ас. д-р Бойко Чавдаров Атанасов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1319/06.06.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Ивелин Руменов Такоров, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
7. Доц. д-р Манол Бонев Соколов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации
Гл. ас. д-р Бойко Чавдаров Атанасов, дм
Заключителното заседание на журито : 07.09.2022 г., от 14.00 ч., в Трета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив и чрез електронната платформа Zoom