Обща медицина

Дата на публикуване в Интернет : 19.04.2024 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Обща медицина
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: : Урология и обща медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 107/29.12.2023 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Радост Асенова, дмн
2. доц. д-р Любима Деспотова-Толева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –909/25.03.2024 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Петър Антонов Антонов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Женя Русева Петрова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Проф. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Резюмета на представените публикации
1. Доц. д-р Радост Асенова, дмн
2. доц. д-р Любима Деспотова-Толева, дм
Заключителното заседание на журито : 20.05.2024г. от 11:00 часа Втора аудитория, Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив