Обща и клинична патология

Дата на публикуване : 29.08.2016
Професионално направление :

7.1. Медицина

Научна или учебна специалност : Обща и клинична патология
Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“

Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр.32 от 22.04.2016 г.
Кандидати :

д-р Живко Владимиров Пешев, дм

Заповед на ректора № Р – 1552/04.07.2016. Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Веселин Беловеждов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Мая Гълъбова, дм Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Веселин Власов, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Антонина Гегова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Юлиан Ананиев, дм Външен Член Становище
6. проф. д-р Ивета Коева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
7. доц. д-р Елена Порязова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Заключителното заседание на журито :