Общо събрание на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив

На 20.01.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 ч. в Office 365 – Microsoft Teams

Регистрацията започва в 13:30 ч.

Всеки делегат трябва да участва в събранието чрез персонално компютърно/мобилно устройство

Линк за събранието в Microsoft Teams: https://tinyurl.com/2s3hevkw

ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на комисии;
2. Отчет за дейността на Фармацевтичен факултет за периода
2019-2021 година;
3. Разисквания по изнесения доклад и приемането му;
4. Разни.

доц. Здравка Велкова, дт
Председател на ОС на ФФ при МУ – Пловдив