Общо събрание на МУ-Пловдив

ОБЯВА

На основание чл. 14, ал.1, ал.2  и и чл. 15, ал. 1, т.3 и т.4 от Правилника за устройството и дейността на Медицински Университет Пловдив (06.11.2014) и в съответствие със ЗВО

СВИКВАМ

общо събрание на МУ-Пловдив на 14.07.2015 (вторник) от 12 часа в 4-та аудитория на Аудиторен комплекс, бул. „Васил Априлов“ 15-а, гр. Пловдив.

Регистрацията на делегатите започва в 11 часа.

Дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание и избор на комисии – проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм.

2. Отчетен доклад на административното ръководство на МУ-Пловдив – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

3. Отчет на Контролния съвет на МУ-Пловдив – проф. д-р Мая Кръстева, дм.

4. Разисквания по докладите и гласуване за приемането им.

5. Избор на:

– Председател и зам.председател на Общото събрание на МУ-Пловдив – мандат 2015-2019;

– Ректор на МУ-Пловдив – мандат 2015-2019;

– Академичен съвет на МУ-Пловдив – мандат 2015-2019;

– Председател и зам.председател на Контролния съвет на МУ-Пловдив – мандат 2015-2019.

6. Закриване на Общото събрание.

Председател на ОС на МУ-Пловдив

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм