Обучение по „Приложна психология и психотерапия“

Медицински университет – Пловдив

Отдел „Следдипломно обучение“

 

Организира обучение по „Приложна психология и психотерапия“

Обучението ще се проведе в 2 /два/ семестъра, с очни занятия в събота и неделя, с хорариум 20 учебни часа за предмет. Обучението обхваща 12 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти от Медицински университет – Пловдив.

 1. Арт – терапия
 2. Детско-юношеска психиатрия
 3. Зависимости
 4. Медицинска психология
 5. Медицинска етика
 6. Музикотерапия
 1. Психодиагностика
 2. Психология на личността
 3. Психофармакология
 4. Невропсихология
 5. Психология на дейността о общуването
 6. Психопатология

 

На успешно издържалите обучение се издава Свидетелство за професионална квалификация

Прием на документи: от 15.09.2018 г. до 15.10.2018 г.

Начало на курса: 20.10.2018 г.

Документи за участие:

1. Диплома за придобита образователно квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с приложение
2. Снимки паспортен формат – 2 броя

Ръководител на курса: д-р Тодор Стоев тел: 0879 90 89 84

Отговорник на курса: експерт Стефания Кръстева тел: 0899 106 416

Документите ще се приемат в сградата на Университетски информационен център, отдел „СДО“, ет.2

ПРОФ. Д-Р И.КОСТАДИНОВА, ДМ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СДО НА МУ – ПЛОВДИВ