Обучение по „Приложна психология и психотерапия”

Медицински Университет-Пловдив

Отдел „Следдипломно обучение”

Организира обучение по „Приложна психология и психотерапия”

Обучението се провежда в 2/два/ семестъра, с очни занятия в събота и неделя,
с хорариум 20 учебни часа за предмет.
Обучението обхваща 12 учебни дисциплини, преподавани от хабилитирани специалисти
от Медицински университет-Пловдив.
На успешно издържалите обучението се издава документ:

„Свидетелство за професионална квалификация”

Прием на документи: от 15 септември 2017 г. до 13 октомври 2017 г.

Начало: 14 октомври 2017 г.

Документи за участие:
1.Заявление по образец
2.Копие от диплома за висше образование или копие от диплома за магистърска степен
3.Снимки – 2 броя

Ръководител на курса: Д-р Тодор Стоев тел: 0879 90 89 84
Отговорник на курса: експерт Стефания Кръстева, отдел СДО – Ректорат, тел: 032/602 494