Обучение за работа в авторската среда за разработка на електронни курсове и тестове за оценка на знания

images МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013 Инвестира във вашето бъдеще! logo esf Европейски съюз Европейски социален фонд BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на  електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

На вниманието на Декани на факултети

Ръководители на Катедри и Aкадемичен състав на катедрите,докторанти, специализанти, студенти

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” Ви информираме за провеждане на двудневно обучение (теоретично и практично) за работа с SumTotal ToolBook v11.5 – авторската среда за разработка на електронни курсове и тестове за оценка на знания.

Обучението ще се проведе двукратно във Факултет по Обществено здраве, Зала 4, с обща продължителност – 16 учебни часа.

Теми, участващи в учебния план

У Ч Е Б Н А     П Р О Г Р А М А

Първа група – 26 и 27.11.2013 – от 9.30.ч.

Втора група – 28 и 29.11.2013 – от 9.30 ч.

Максимален капацитет на всяка група – 25 човека.

Преди обучението Директор БИЦ – Г-жа Мая Урумова ще информира за предоставен по проекта достъп до on-line информационни продукти в областта на Обществено здраве.

За предварителни заявки за участие – на тел. 032 602 884, Г-н Александър Гешев, административен сътрудник по проекта.

Проф. д-р Румен Стефанов, дм

Декан ФОЗ, Координатор на проект

На вниманието на Декани на факултети

Ръководители на Катедри и Aкадемичен състав на катедрите,докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електронно базирано обучение на Магистри по Обществено здраве” Ви информираме за провеждане на двудневно обучение (теоретично и практично) за работа с SumTotal ToolBook v11.5 – авторската среда за разработка на електронни курсове и тестове за оценка на знания.

Обучението ще се проведе двукратно във Факултет по Обществено здраве, Зала 4, с обща продължителност – 16 учебни часа.

Първа група – 26 и 27.11.2013 – от 9.30.ч.

Втора група – 28 и 29.11.2013 – от 9.30 ч.

Максимален капацитет на всяка група – 25 човека.

Преди обучението Директор БИЦ – Г-жа Мая Урумова ще информира за предоставен по проекта достъп до on-line информационни продукти в областта на Обществено здраве.

За предварителни заявки за участие – на тел. 032 602 884, Г-н Александър Гешев, административен сътрудник по проекта.

Проф. д-р Румен Стефанов, дм

Декан ФОЗ, Координатор на проект