Обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“

На вниманието на лекарите, желаещи да се включат в обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“!

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет – Пловдив информира лекарите без специалност или лекарите с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, могат да сключват договори с бази за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по специалност „Обща медицина“.

(„…лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за извършване на дейности по чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които имат възможност за изпълнение на учебната програма за специалността или на съответните раздели или модули от нея“).

*(§29 от Преходни и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, изм. и доп. ДВ. бр.79 от 21 Септември 2021г., попр. ДВ. бр.81 от 28 Септември 2021г.)

ОТ ОТДЕЛ СДО