Oбучителен курс по съдържателно-езиково интегрирано обучение (CLIL)

За първи път в Медицински университет – Пловдив се провежда 5 дневна обучителна програма, насочена към учители от европейските страни, преподаващи различни дисциплини на английски език и получили финансиране по програма „Еразъм+“, КД1.

Съществуват много образователни центрове в Европа (Холандия, Австрия, Германия, Швейцария), които предлагат добри практики и обучение на преподаватели.
Европейската комисия препоръчва CLIL (Content and Language Integrated Learning – съдържателно езиково интегрирано обучение) като един от най-ефективните методи във всички сектори на образованието.

Програмата „Еразъм +“ дава възможност на преподавателите да придобият професионален опит в областта на CLIL като част от образователните стратегии на съответната институция.
Участници в обучението от 9 до 13 юли са 8 учители от Sint-Lodewijks College в Брюж, Белгия. Главни организатори на курса са преподавателите от МУ – Пловдив: доц. д-р Боян Владимиров, дм – институционален координатор по програма Еразъм +, както и ст. пр. по медицински английски език Ирина Митърчева

Обучителят Кийт Кели е с дългогодишен опит в преподаването на CLIL методология в различни европейски страни. Той води такива курсове в University of Education във Виена. Автор е на учебници и учебни материали на издателства като Oxford, Macmillan и др. Носител е на престижната награда ELTon на Британския Съвет за 2017 г. за иновации в обучението по английски език и за създаване на ресурси за обучители и обучавани (Tigtag CLIL – Twig World; Trashed World).

Обучаващите се преподаватели от Белгия са удовлетворени от знанията, които получават и от сърдечния прием от страна на Медицински университет – Пловдив.