ОБЯВА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С РАБОТОДАТЕЛ

Във връзка със Заповед на Министъра на образованието и науката №РД09-1420/07.2021 г. на основание:

 • Чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията,
 • Чл. 2, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, прието с Постановление №12 на Министерски съвет от 21.01.21 г.,
 • Чл. 95а от Закона за висшето образование,
 • Медицински университет – Пловдив обявява специалностите, одобрени за сключване на договори при условията на Наредбата както следва:
  1. Медицина – 7 места;
  2. Медицинска сестра – 35 места
  3. Акушерка – 12 места;
  4. Медицински лаборант – 10 места;
  5. Рентгенов лаборант – 4 места.
  Кандидатстване се допуска за всички записани студенти през 2021 г. и предходните години, които ще се класират по следния ред:
  1. Новозаписани студенти – по реда на бала от Кандидатстудентската кампания, 2021 г.;
  2. Студенти, записани предходни години – по успех от изпитите от предходната учебна година и положени всички изпити по учебен план към момента на кандидатстването.
  При равен успех предимство ще имат студентите, обучаващи се по чл. 21, ал. 2 от ЗВО (платено обучение).

  Срок за подаване на документи – 01.09. до 15.09.2021 г.

  Желаещите да кандидатстват следва да подадат в отдел „Учебни дейности“- Ректорат, Студентски информационен център, eт.1 стая N:1 следните документи:

 • Заявление по образец (изтегли)
 • Съобщение за записване с факултетен номер ( от КСК 2021)
 • Академична справка за студенти, приети предходни години ( от УО на МФ,ФОЗ,МК )
 • Договор
 • В срок до 20.09.2021 г. комисия, определена със Заповед на Ректора, ще разгледа подадените документи и ще обяви одобрените кандидати.
 • Информация за Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател от 20.01.2021г. (изтегли).
 • Списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от ЗВО за учебната 2021/2022 година