Обяви за академични длъжности – ДВ бр.94/25.11.2016г.

Обяви за академични длъжности -ДВ бр.94/25.11.2016

Медицинският университет – Пловдив обявява конкурси за академични длъжности доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за:

  • 7.1. Медицина: Обща хирургия към катедра „Пропедевтика на хирур-гическите болести“ – един; Хигиена към катедра „Хигиена и екомедицина“ – един;
  • 7.2. Дентална медицина: Образна диагностика за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един;
  • 7.3. Фармация: Фармацевтична химия към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
  • Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224;

    e-mail: [email protected]

    Ректор: чл.-кор. проф. д-р Ст. Костянев, дмн