Обява за конкурс за академична длъжност към Медицински университет – Пловдив, ДВ бр. 16/23.02.2024г.

Доцент по: Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт за: Професионално направление 7.1. Медицина: научна специалност „Обща хирургия“ към секция „Обща хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ за преподаването на български език – един на непълно работно време (4ч.); със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

ДВ брой 16 от 23.02.2024

Справки и документи в Ректорат:
Научен отдел
бул. Васил Априлов 15 А, 4002 Пловдив

тел. 0877124007 и 0882512598;
e-mail: [email protected]