Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование

Държавен вестник бр. 23 / 19 март 2021 г.

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:

  7. Здравеопазване и спорт,

 • професионално направление 7.1. Медицина,
  1. научна специалност „Ревматология“ – един към катедра по „Пропедевтика на Вътрешните болести“;
  2. научна специалност „Урология“ – един към катедра по „Урология и обща медицина“;
  3. научна специалност „Съдебна медицина“ – един към катедра по „Съдебна медицина и деонтология“,

  всички към Медицинския факултет;

  1. научна специалност „Епидемиология“ – един към катедра по „Епидемиология и МБС“ на Факултета по обществено здраве;
 • професионално направление 7.2. Стоматология,
  1. научна специалност „Ортопедична стоматология“ – един към катедра по „Протетична дентална медицина“,
  2. научна специалност „Ортопедична стоматология“ – един към катедра по „Ортодонтия“ на Факултета по дентална медицина;
 • професионално направление 7.3. Фармация,
  1. научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един към катедра по „Фармацевтични науки“ на Факултета по фармация,
  2. всички – за нуждите на преподаването на английски език и със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки ресурси“,
бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.