Обяви за академични длъжности – Държавен вестник бр. 32 от 22.04.2016 г.

Обяви за академични длъжности -дв бр.32/22.04.2016г.

29. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование за: Доценти по: 1. Педагогически науки за 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт: Физическо възпитание и спорт за нуждите на преподаването на английски език към секция „Физкултура“, катедра „Физиология“ – един; 4. Природни науки, математика и информатика за 4.2 Химически науки: Неорганична химия към катедра „Химични науки“ – един; Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества към катедра „Химия и биохимия“ – един; 4.3 Биологически науки: Медицинска биохимия към катедра „Химия и биохимия“ – един; Медицинска биология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Медицинска биология“ – един; Микробиология към катедра „Микробиология и имунология“ – един; 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1 Медицина: Обща и клинична патология към катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – един;

Професори по: 4. Природни науки, математика и информатика за 4.2 Химически науки: Физикохимия към катедра „Химични науки“ – един; 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1 Медицина: Медицинска радиационна физика, специалност медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика“ – един; Акушерство и гинекология към катедра „Акушерство и гинекология“ – един; Неврохирургия към катедра „Неврохирургия“ – един; Инфекциозни болести за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един; 7.2Стоматология: Терапевтична стоматология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224;

e-mail: nauchen.otdel@gmail.com