Обяви за академични длъжности в Медицински университет – Пловдив -дв бр.87/21.10.2014

Медицинският университет – Пловдив,обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Анатомия, хистология цитология – за нуждите на катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ – двама; Психиатрия – за нуждите на катедра „Психиатрия и медицинска сихология“ – един; Педиатрия – към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ – един; Инфекциозни болести – за секция „Инфекциозни болести“ към катедра „Инфекциозни болести и паразитология“ – един; Клинична лаборатория – към катедра „Клинична лаборатория“ – един; професори по: 7.2. Стоматология: Ортопедична стоматология – за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“ – един; в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика за професор по 4.3. Биологически науки: Медицинска биохимия – за нуждите на катедра „Химия и биохимия“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават лично в Ректорат, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15 а, 4002 Пловдив, справки – тел. (032)602 224, имейл адрес:[email protected]