Обяви за академични длъжности -дв бр.31/28.04.2015

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.31/28.04.2015

934. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доценти по: 7.1. Медицина: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ – един; Неврология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Неврология“ – един; Съдебна медицина към катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“ – един; Клинична хематология за нуждите на преподаването на английски език към Първа катедра по вътрешни болести – един; 7.2. Стоматология: Ортопедична стоматология за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Протетична дентална медицина“ – един; Физиотерапия, курортология и рехабилитация за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един; професори по: 7.1. Медицина: Неврология към катедра „Неврология“ – един; Обща хирургия за нуждите на преподаването на англииски език към катедра „Специална хирургия“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ за преподаването по медицинска информатика, биостатистика, количествени методи и информационни технологии – един; Хигиена към катедра „Хигиена и екомедицина“ – един; 7.3. фармация: Технология на лекарствените форми и биофармация към катедра „Фармацевтични науки“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224; e-mail: [email protected]