Обяви за академични длъжности в МУ – Пловдив -дв бр.9/03.02.2015

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.9/03.02.2015

Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академични длъжности в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доцент по 7.3. фармация: фармакогнозия – за нуждите-на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“; професори по: 7.1. Медицина: Дерматология и венерология – за нуждите на катедра „Дерматология и венерология“ – един; 7.2. Стоматология: Лицево-челюстна хирургия – за нуждите на катедра „Лицево-челюстна хирургия – един, Терапевтична стоматология – за нуждите на катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един; всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224; e-mail:[email protected] Р Е К Т О Р Проф. д-р Ст. Костянев, дмн