ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.44/16.06.2015

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.44/16.06.2015

ОБЯВИ за АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ -ДВ бр.44/16.06.2015

43. – Медицинският университет – Пловдив,обявява конкурси за академични длъжности: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за доценти по: 4.3. Биологически науки: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Химия и биохимия“ – един; Фармакогнозия към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за: доцент по 7.1. Медицина: Клинична лаборатория за нуждите на преподаването на английски език към катедра „Клинична лаборатория“ – един; професори по: 7.1. Медицина: Медицинска радиология и рентгенология към катедра „Образна диагностика“ – един; Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията към катедра „Управление на здравните грижи“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи — в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15а, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224;

e-mail: [email protected]