Очаквайте проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“