Официална покана за участие в националната стипендиантска програма на Словакия 2018-2019г.

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
ЦЕНТЪР ПРОЕКТИ
Зам. Ректор по МСПД: Проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Тел.: 032 602 201: e-mail: [email protected]

 

Информационен бюлетин

НА ВНИМАНИЕТО НА
ЗАМ. РЕКТОР НИД, ДЕКАНИ НА ФАКУЛТЕТИ, ЗАМ. ДЕКАНИ МСПД, ЗАМ. ДЕКАНИ НИД, РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРИ, ОТГОВОРНИЦИ ПО НИД
ДИРЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ, ДИРЕКТОР НА ДЕСО, ДИРЕКТОР НА ТЦСМ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АСМБ, АСДМБ, АСФБ

Относно: Официална покана за участие в Националната стипендиантска програма на Словакия през академичната 2018/2019г.

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ,
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

В Националната стипендиантска програма на Словакия могат да участват студенти, докторанти и преподаватели за входящи мобилности в университети в Словакия. Срокът за кандидатстване за академичната 2018/2019 г. е 30.4.2018 г., а за летния семестър през 2019 г. – 31.10.2018 г.
Студентите могат да пребивават за 1-2 семестъра в словашко висше училище (ВУ) (по списък), а докторантите и преподавателите – за 1 – 10 месеца. Студентите следва да са с поне 2.5 завършени години университетско образование.
По програмата се предоставят стипендии за пребиваване и пътуване.
Документите, които се подават онлайн и на хартия до Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словакия, в превод на английски език, са следните:

• Формуляр за кандидатстване;
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Подробна програма за престоя;
• Покана от словашкия университет;
• За преподавателите: две препоръки;
• За студентите: служебна бележка от МУ-Пловдив, че са редовни студенти, диплома и т.н.

За подробна информация за условията за кандидатстване: www.scholarships.sk.
За повече информация: Отдел МСПД, тел. 032 602 509, 602 321.

Зам. Ректор по международно сътрудничество
и проектна дейност
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм