Д-р Мина Илиева Данева

Д-р Мина Илиева Данева

Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на ВБ“
Тема на дисертационния труд: Псориазис, псориатичен артрит и риск от вторична подагра
Научни ръководители: Проф. д-р Анастас Баталов, дм и проф. д-р Христо Добрев, дм
Заповед на Ректора Р – 1597/25.07.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Йордан Вълков Иванов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

09.09.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.