Д-р Валерия Александрова Александрова

д-р Валерия Александрова Александрова

Дата на публикуване: 18.05.2018 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Биомеханични проблеми при директно възстановяване на I и II клас кариозни дефекти при пациенти с бруксизъм
Научен ръководител: Проф. д-р Нешка Манчорова, дм
Научен консултант: Доц. д-р Десислава Пашкулева, дм
Заповед на Ректора Р – 931/27.04.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Нешка Манчорова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Avtoreferat-ons-dr-V-Aleksandrova
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 28.06.2018 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.