д-р Александар Атанасовски

д-р Александар Атанасовски

Дата на публикуване: 04.02.2019 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Проучване на оралното здраве при деца, активно спортуващи футбол
Научен ръководител: Доц. д-р Веселина Кондева-Главинкова, дм
Заповед на Ректора Р–113/23.01.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Лъчезар Василев Димитров, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Катерина Димитрова Иванова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 07.03.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.