д-р Донка Ангелова Бръмбарова

д-р Донка Ангелова Бръмбарова

Дата на публикуване: 06.12.2016
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: Проучване върху кожната сензитивност и фотосензитивност спрямо депигментиращи и фотопротективни препарати“
Научен ръководител: Доц. д-р Румяна Янкова, дм
Заповед на Ректора Р-2307/21.10.2016
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Добрев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Евгения Христакиева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Жана Казанджиева, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Развигор Дърленски, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Румяна Янкова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

19.01.2017 г., 12,00 ч. , Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив