д-р Георги Атанасов Христов

д-р Георги Атанасов Христов

Дата на публикуване: 22.11.2016
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра  „Педиатрия и медицинска генетика”
Тема на дисертационния труд:  „Z-стойности, регресионни формули и корелации на ехокардиографските измервания на коронарните артерии в детска възраст“
Научни ръководители: Проф. д-р Владимир Пилософ, дм, Проф. д-р Мирослава Бошева, дм
Заповед на Ректора Р-2553/17.11.2016
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Цветана Маринова Кътова, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Анна Иванова Кънева-Ненчева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн Външен Член Становище
5.Проф. д-р Маргарита Радкова Цонзарова, дм Външен Член
Автореферат

 Заключителното заседание на журито:  

22.12.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив