д-р Любка Димитрова Алексова

д-р Любка Димитрова Алексова

Дата на публикуване: 26.07.2017
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд:  „Интраоперативен невромониторинг на външния клон на нервус ларингеус супериор при хирургични интервенции върху щитовидната жлеза“
Научен ръководител:  проф. д-р Красимир Мурджев, дм
Заповед на Ректора Р – 1301/28.06.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Петър Ангелов Учиков, дмн Външен Член Становище
4. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Джевдет Ибрям Чакъров, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
25.09.2017 г. от 11 часа във , Втора аудитория на аудиторен комплекс