д-р Таня Павлова Божкова

д-р Таня Павлова Божкова

Дата на публикуване: 23.01.2017
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузоартикулационни взаимоотношения
Научен ръководител: Проф. д-р Явор Калъчев, дм
Заповед на Ректора Р – 2603/21.11.2016 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Явор Калъчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Жанина Павлова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Димитър Филчев,  дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Тодор Узунов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Георги Тодоров, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на  27.02.2017 г. във  Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.