д-р Анастасия Атанасова Чокоева

д-р Анастасия Атанасова Чокоева

Дата на публикуване: 28.11.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология”
Тема на дисертационния труд: „Проучване върху епидемиологията, етиологията и рисковите фактори за развитие на повърхностни микози в детска възраст“
Научен ръководител: Доц. д-р Лилия Александрова – Зисова, дм
Заповед на Ректора Р – 1693/04.09.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Христо Петров Добрев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Лилия Георгиева Александрова-Зисова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн Външен Член Становище
4. доц. д-р Цветан Борисов Велинов, дм Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
22.01.2018 г. от 11 часа във Втора аудитория.