Д-р Андриана Руменова Каканакова

Д-р Андриана Руменова Каканакова

Дата на публикуване: 04.02.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: Проучване на клинико-психопатологични и компютър томографски маркери на континуума при шизофрения и биполярно афективно разстройство
Научни ръководители: Проф. д-р Валенти н Акабалиев, дмн и проф. д-р Стефан Сивков, дм
Заповед на Ректора Р – 2588/05.12.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Стефан Попов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Петър Маринов, дмн Външен Член Рецензия
3. Полк. доц. д-р Тони Дончев, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Марин Роглев, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Стефан Сивков, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: