Д-р Анелия Иванова Драганова

Д-р Анелия Иванова Драганова

Дата на публикуване: 21.04.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Патофизиология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Патологична физиология“
Тема на дисертационния труд: Прогностични фактори за наличието на централна сънна апнея/Чейн-Стоуксово дишане при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност
Научен ръководител: Чл.-кор. проф. д-р С. Костянев, дмн
Заповед на Ректора Р – 35/10.01.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Анна Толекова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Мария Токмакова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Проф. д-р Адриана Бочева, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Анелия Димитрова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 05.06.2017 г., 11.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив