д-р Ангел Марио Джамбов

д-р Ангел Марио Джамбов

Дата на публикуване: 26.09.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Хигиена
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Хигиена и екомедицина”
Тема на дисертационния труд: „Шумовото замърсяване от автомобилен трафик – рисков фактор за някои сърдечно-съдови и метаболитни заболявания сред пълнолетното население”
Научни ръководители: Проф. д-р Пенка Гацева, дм и Доц. д-р Мария Токмакова, дм
Заповед на Ректора Р – 1388/07.07.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Димитрова Гацева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Теодора Димитрова Димитрова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Росица Павлова Делирадева, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 06.11.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.