Ангелина Георгиева Киркова-Богданова

Ангелина Георгиева-Киркова-Богданова

Дата на публикуване: 10.08.2017 г.
Професионално направление:  7.4. Обществено здраве
Докторска програма:  Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено:  катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд:  „Електронно обучение за съвременно образование по здравни грижи – мотивация и умения на студенти и преподаватели“
Научен ръководител:  Доц. Даниела Танева, дм, Научен консултант: Проф. Нонка Матева, дм
Заповед на Ректора Р – 1533/25.07.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Даниела Ивова Танева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. Тодорка Живкова Терзиева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. Катя Генова Пеева, дм Външен Член Становище
4. Доц. Галина Янкова Терзиева, дп Външен Член Становище
5. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 25.09.2017 г. от 14:00 часа във Втора аудитория