маг. фарм. Анна Атанасова Михайлова

маг. фарм. Анна Атанасова Михайлова

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.
Професионално направление:  7.3. Фармация
Докторска програма:  Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено:  катедра „Фармацевтични науки“
Тема на дисертационния труд:  „Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на Хиалинно-мембранна болест при преждевременно родени деца“
Научни ръководители:  Доц. Станислав Георгиев, дф и Доц. Екатерина Учикова, дм
Заповед на Ректора  Р – 636/02.04.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф Външен Член Рецензия
3. Доц. Асена Христова Стоименова, дф Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Радко Христов Тержуманов, дм Външен Член Становище
5. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 07.06.2018 г., 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив