д-р Анна Стефанова Ангелова

д-р Анна Стефанова Ангелова

Дата на публикуване: 08.06.2017
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Физикална и рехабилитационна медицина”
Тема на дисертационния труд: „Терапевтична ефективност на високоинтензивно лазерно лъчение при остеоартроза на колянната става.“
Научен ръководител: Проф. д-р Елена Илиева, дм
Заповед на Ректора Р-1075/02.06.2017.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Костадинов Георгиев, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Тодор Илиев Тодоров, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Йоанис Василис Папатанасиу, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

03.07.2017 г. от 14 и 30 часа в Девета аудитория на Аудиторен Комплекс