д-р Антоанета Василева Фъсова

Д-р Антоанета Василева Фъсова

Дата на публикуване: 03.05.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Антропометрична и антропоскопична характеристика на раменната кост при българското население и нейното приложение като полов предиктор
Научен ръководител: Доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм
Заповед на Ректора №: Р-742/28.03.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Стоян Симеонов Новаков, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 05.06.2023 г. от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив