д-р Атанас Славчев Иванов

д-р Атанас Славчев Иванов

Дата на публикуване: 10.02.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: Бъбречно-клетъчен рак – клинико-генетични аспекти
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Дечев, дм и Проф. д-р Вили Стоянова, дм
Заповед на Ректора: Р – 2609/15.11.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Силвия Николаева Генова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 16:00 ч. на 16.03.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.