д-р Атанас Стоянов Чонин

д-р Атанас Стоянов Чонин

Дата на публикуване: 05.09.2017 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия”
Тема на дисертационния труд: „Алергия към метакрилати в денталната медицина”
Научни ръководители: Доц. д-р Илияна Стоева, дм, Доц. д-р Георги Йорданов, дм
Заповед на Ректора Р – 1198/09.06.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: Заключителното заседание на журито: 05.10.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.