д-р Атанаска Петрова Петрова

д-р Атанаска Петрова Петрова

Дата на публикуване: 08.06.2018 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Микробиология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Микробиология и имунология“
Тема на дисертационния труд: Проучване върху резистентността към карбапенемни антибиотици на клинични изолати Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa
Научен ръководител: проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Заповед на Ректора Р – 1216/29.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн Външен Член Stanovishte-profesor-Savov-ons-dr-A_Petrova
3. Доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. Иван Николаев Иванов, дб Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 09.07.2018 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.