д-р Богомила Димитрова Чешмеджиева

д-р Богомила Димитрова Чешмеджиева

Дата на публикуване: 23.08.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Съдова хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Сърдечно-съдова хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Комбинирано хирургично лечение чрез ендоваскуларни операции в аорто-илиачния сегмент и открити реконструктивни операции във феморо-поплитеалния сегмент при болни с ХАНК.“
Научен ръководител: Доц. д-р Заприн Въжев, дм
Заповед на Ректора Р – 1590/03.08.2017.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Заприн Георгиев Въжев, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2.Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дмн Външен Член Рецензия
3.Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дмн Външен Член Рецензия
4.Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм Външен Член Становище
5.Доц. д-р Димитър Петков Петков, дм  МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

28.09.2017г. от 11 часа Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив