д-р Бойка Димитрова Захариева

д-р Бойка Димитрова Захариева

Дата на публикуване: 20.11.2017
Професионално направление: 7.1. Здравеопазване и спорт
Докторска програма: Епидемиология
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Епидемиология и МБС”
Тема на дисертационния труд: „Инфекции свързани с медицинското обслужване – клинико-епидемиологични и микробиологични проучвания на фонова заболяемост, вътреболнични взривове и болнична среда ”
Научни ръководители: Доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм и Доц. д-р Ани Кеворкян, дм
Заповед на Ректора 2290/07.11.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Тихомир Мишев Дерменджиев, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Нели Христова Рибарова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

21.12.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.